Ziektewet: premies werknemersverzekeringen 2014 - Administratiekantoor Kamp BV

Op 1 januari 2013 is de zogenaamde BeZaVa ingevoerd, de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters, ook wel bekend als de ‘Modernisering Ziektewet’. De wet moet het ziekteverzuim en de instroom beperken van werknemers met een flexibel dienstverband in de Wet WIA.

Om de instroom van flexwerkers in de WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) te beperken wordt de financiële betrokkenheid van werkgevers vergroot. Per 1 januari 2014 dragen werkgevers met een nieuwe gedifferentieerde premie bij aan de ziektekosten van flexwerkers.
Onder ‘flexwerkers’ wordt verstaan:
  • werknemers met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiairs, provisiewerkers of uitzendkrachten, die ziek worden
  • werknemers die ziek uit dienst gaan
  • werknemers die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (zogenoemde nawerking)

WGA wordt ‘Werkhervattingskas’   Door de modernisering van de Ziektewet verandert de premie WW per 1 januari 2014. Verder verdwijnt de gedifferentieerde premie WGA en komt er een nieuwe gedifferentieerde premie: de gedifferentieerde premie ‘Werkhervattingskas’ (Whk).

Eigenrisicodragers   De nieuwe gedifferentieerde premie Whk per 1 januari 2014 heeft gevolgen voor het eigenrisicodragerschap voor de werknemersverzekeringen.