Pensioenfederatie komt met nieuw pensioenplan - Administratiekantoor Kamp BV

De pensioenfederatie heeft een nieuw plan ingediend voor de invoering van  een nieuw pensioenstelsel. De koepelorganisatie van pensioenfondsen  roept de regering daarbij op af te zien van de invoering van twee  verschillende systemen.

 

Twee systemen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) legde haar plannen  onlangs aan de federatie voor. Die plannen voorzien in twee systemen,  waarbij de regels voor pensioenfondsen ten aanzien van bijvoorbeeld de  indexering van pensioenen strenger worden. In één variant mogen de  fondsen echter meer risico nemen, waar dan minder garanties voor de  pensioengerechtigde tegenover staan.

De varianten van Klijnsma bieden volgens de federatie geen oplossing  voor de problemen in het pensioenstelsel. Haar eigen plannen, die nog  verder moeten worden uitgewerkt, zouden dat mogelijk wel kunnen doen. De  organisatie hoopt voor 1 oktober van de regering te horen hoe het  nieuwe pensioenstelsel eruit gaat zien.

Nominaal en reëel pensioensysteem

De regeringsvoorstellen gaan uit van een zogeheten nominaal en een  reëel pensioensysteem. In een nominaal systeem wordt getracht met een  conservatief beleid zo veel mogelijk zekerheid te geven over de  mogelijke uitkering. Er wordt in dit systeem langer gewacht met een  verlaging van de uitkeringen bij financiële tegenslag, maar een  eventuele afstempeling valt dan wel hoger uit. Bij de reële variant  wordt gemikt op een hoger rendement, met de daarbij horende risico’s.  Een verlaging wordt eerder doorgevoerd en kan daardoor relatief beperkt  blijven.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) liet vrijdagavond weten niets in  de tussenvorm van de federatie te zien. ,,Met het voorgestelde  compromis gaan we eigenlijk op de oude voet verder”, stelde directeur  Peter Borgdorff. ,,Je legt een bodem van zekerheid, maar die kost zo  veel geld, dat er veel te weinig overblijft om daarbovenop nog voldoende  rendement te kunnen maken waarmee je de koopkracht op peil houdt. Het  is een schijnoplossing.”