Meerderheid in Tweede Kamer voor Belastingplan 2013 - Administratiekantoor Kamp BV

Het Belastingplan 2013 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2013 kunnen op een ruime Kamermeerderheid rekenen. Dat blijkt uit de schriftelijke vragen van de Tweede Kamerfracties over deze wetsvoorstellen.

Belastingplan 2013

De vragen en opmerkingen over hetBelastingplan 2013 betreffen de volgende onderwerpen:

 • Begrotingsakkoord 2013: vereenvoudiging, fraude- en constructiebestrijding, horizonbepaling;
 • Inkomstenbelasting: vereenvoudiging scholingsuitgaven, dichten fiscale weglek zorgmaatregelen;
 • Afstempeling eigenbeheerpensioenen;
 • Werkkostenregeling;
 • Afdrachtvermindering onderwijs;
 • S&O-afdrachtvermindering;
 • Vennootschapsbelasting: afschaffen thincapregeling; buitenlandse belastingplicht bestuurdersbeloningen;
 • Wijzigingen overdrachtsbelasting: tijdelijke verlenging doorverkooptermijn, latere verkrijging aanhorigheden woningen;
 • Constructiebestrijding bodem(voor)recht;
 • Koopkracht- en lastenpakket.

OFM 2013

De schriftelijke vragen met betrekking tot het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2013 gaan over de volgende onderwerpen:

 • Wet inkomstenbelasting 2001: beroeps- en bedrijfstakpensioenregelingen van IB-ondernemers;
 • Wet op de loonbelasting 1964;
 • Wet op belastingen van rechtsverkeer;
 • Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en Wet belasting zware motorrijtuigen;
 • Wet belastingen op milieugrondslag: vrijstelling energiebelasting opwekking elektriciteit, overgangsrecht verpakkingenbelasting, overgangsrecht belastingen op leidingwater;
 • Algemene wet inzake rijksbelastingen: vergroten effectiviteit verzuimboete, transparantie ANBI’s vanaf 2014, kwalificatie woningcorporaties als ANBI, opgaaf burgerservicenummer derde;
 • Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen: fraude en oneigenlijk gebruik, vermogenstoets;
 • Wijziging in verband met AOW- en pensioenrichtleeftijd;
 • Douane- en Accijnswet BES;
 • Wet op de kansspelen.

Planning

De schriftelijke antwoorden van staatssecretaris Weekers van Financiën worden op 22 oktober 2012 verwacht. De stemmingen over de wetsvoorstellen zijn op donderdag 15 november 2012.