Fiscale positie woningcorporaties - Administratiekantoor Kamp BV

Staatssecretaris Weekers van Financiën informeert de Eerste Kamer over de maatschappelijke rol en fiscale positie van woningcorporaties en biedt in een Nota de uitwerking van de motie Groot/Omtzigt aan. In het Belastingplan 2013 zal met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 geregeld worden dat woningcorporaties in de zin van artikel 70 Woningwet ook na 2011 kunnen (blijven) kwalificeren als ANBI.

Gevolgen integrale vennootschapsbelastingplicht

Weekers gaat in op de vragen van de vaste commissie voor Financiën over de gevolgen die het kabinet verbindt aan het arrest van de Hoge Raad van 13 januari 2012, nr. 10/03464. Meer in het bijzonder heeft de commissie gevraagd welke gevolgen dit arrest heeft voor de integrale vennootschapsbelastingplicht van zorgcorporaties en woningcorporaties.

Heroverweging

Tevens heeft de commissie zich afgevraagd of dit arrest voor het kabinet aanleiding is om deze integrale belastingplicht te heroverwegen en hoe dit arrest zich verhoudt tot de memorie van antwoord bij de Geefwet.

Nota

In deze nota wordt allereerst kort ingegaan op de ontwikkelingen in de rol en taken van de woningcorporaties. Vervolgens worden de Europese regels en afspraken over de taken van de woningcorporaties uitgelicht. Daarna worden de fiscale aspecten van de woningcorporaties behandeld.