Checklist ontslagregels per 1 juli 2015 - Administratiekantoor Kamp BV

Ontslagregels per 1 juli 2015

 

Ontslagroute

 • Ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid loopt voortaan via het UWV
 • Ontslag op persoonlijk gronden of andere omstandigheden lopen via de kantonrechter
  • Beide gelden alleen indien werknemer niet schriftelijk akkoord gaat met vaststellingsovereenkomst.
  • Bij geen akkoord UWV loopt ontslag nog steeds via kantonrechter

 

Vergoeding

 • Ontslagvergoeding verdwijnt en wordt omgezet in een transitievergoeding. De vergoeding geldt ongeacht de gevolgde ontslagroute
  • Transitievergoeding alleen bij dienstverband van 2 of meer jaren en is maximaal 75.000 euro.
  • Transitievergoeding wordt opgebouwd zijnde de eerste 10 jaar van dienstbetrekking van een derde maandsalaris per half dienstjaar plus een half maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest gerekend per halfjaar.
  • Tot 1 januari 2020 geldt voor werknemers van 50 jaar of ouder die ten minste 10 jaar in dienst zijn geweest een vergoeding vanaf de 50 jarige leeftijd per 6 maanden in plaats van per dienstjaar.
  • Er geldt hier geen maximering of aftopping en deze regeling geldt niet voor kleine ondernemers met minder dan 25 werknemers
 • Voor kleine werkgevers geldt een overgangstermijn. Tot 2020 mag een lagere transitievergoeding worden betaald als personeel gedwongen ontslagen moet worden vanwege bedrijfseconomische redenen. In dit geval mag bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding uitgegaan worden van de duur van het dienstverband gerekend vanaf 1 mei 2013.

 

Betaling vergoeding

 • Voor betaling van deze vergoeding mag een betalingsregeling worden getroffen.
 • Kantonrechter kan een vergoeding bovenop de transitievergoeding plaatsen, als de werkgever verwijtbaar handelen of nalatigheid toont ten aanzien van werknemer.
 • Als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer hoeft er geen transitievergoeding te worden betaald, of als de werknemer jonger dan 18 jaar en gemiddeld 12 uur of minder per week werkt; arbeidsovereenkomsten beëindigen na het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd; er is sprake van surseance van betaling; faillissement of schuldsanering van de werkgever.

 

Heeft u verder vragen met betrekking tot bovenstaande dan kunt u contact opnemen met 1 van onze medewerkers.