Bonussen onbelast uitkeren via de werkkostenregeling

Volgens diverse bronnen zouden bedrijven misbruik maken van de werkkostenregeling om bonussen onbelast uit te keren. Staatssecretaris Wiebes is in de nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2015 ingegaan op deze kwestie. In de nota zijn meer dan 20 pagina’s gewijd aan de werkkostenregeling.

Bonussen uitkeren via de werkkostenregeling?
Er zijn verschillende artikelen verschenen, onder andere in het Financieele Dagblad, waarin de mogelijkheid werd geschetst om bonussen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling onder te brengen. De leden van de fractie van het CDA stelden vragen over een situatie waarin de Belastingdienst goedgekeurd zou hebben dat bij een groot bedrijf met veel werknemers en weinig vergoedingen en verstrekkingen de hele resterende vrije ruimte gebruikt werd om een geheel onbelaste bonus aan alle directieleden te verstrekken van 1 miljoen euro per persoon. Wiebes reageerde hierop door te zeggen dat een soortgelijke vraag inderdaad bij verschillende Belastingdienstkantoren speelt, maar dat dit overal wordt afgewezen.

Het gebruikelijkheidscriterium is juist bedoeld om zulke excessen tegen te gaan. Omdat het een open norm betreft die nog niet is ingevuld door de jurisprudentie, wordt op dit moment onderzocht op welke wijze daar invulling aan gegeven kan worden zonder het karakter van een vrije ruimte te beschadigen. Hier kunnen we dus nog verduidelijking/verscherping verwachten. Wat het lastig maakt is dat de werkkostenregeling in beginsel bedoeld is voor vergoedingen en verstrekkingen van met de dienstbetrekking samenhangende kosten, maar dat tegelijkertijd het uitgangspunt van de regeling juist is dat niet meer van belang is wat de aard van het loonbestanddeel is. Het is even afwachten wat Wiebes gaat voorstellen en anders komt er zeker gauw duidelijkheid over in de jurisprudentie, want de meningen zijn verdeeld.

Fietsregeling in ere hersteld?
Het Kamerlid Klaver (GroenLinks) heeft op 27 oktober 2014 een amendement ingediend om de oude fietsregeling in ere te herstellen. Financiering vindt plaats door het percentage van de vrije ruimte te verminderen met 0,1 naar 1,1%. Zoals het er nu naar uitziet zal dit voorstel gesteund worden door een Kamermeerderheid.

Hoe zit het met vrijwilligers in de werkkostenregeling?
Er zijn vragen gekomen vanuit de Tweede Kamer over de impact van de werkkostenregeling op vrijwilligers. Als een vrijwilliger een vergoeding en/of verstrekking ontvangt met een gezamenlijke waarde van ten hoogste 150 euro per maand met een maximum van 1.500 euro per jaar, dan wordt geen dienstbetrekking verondersteld. De werkkostenregeling brengt hierin geen verandering. Vanwege deze fictie vormt de vrijwilligersvergoeding geen loon. De vergoeding telt dan ook niet mee voor de bepaling van de loonsom waarover de vrije ruimte wordt berekend en slokt geen ruimte van de vrije ruimte op.

iPad communicatiemiddel of computer?
Hof Amsterdam (nr. 13/00010, ECLI:NL:GHAMS:2014:3946) besliste dat een iPad een communicatiemiddel is en geen computer. Dat houdt dan in dat de iPad vrijgesteld is in het geval het zakelijke gebruik meer dan 10% is. Deze uitkomst staat echter haaks op het nu gevoerde beleid door de Belastingdienst. De budgettaire gevolgen zouden voor het lopende jaar enorm zijn. De staatssecretaris gaat daarom in cassatie tegen deze uitspraak. Het is ook hier dus nog even afwachten hoe dit afloopt.

Tijdig beginnen met de voorbereidingen
Staatssecretaris Wiebes geeft aan dat het heel belangrijk is dat werkgevers tijdig beginnen met de voorbereidingen voor de werkkostenregeling. Naar aanleiding van Kamervragen antwoordt hij dat de Belastingdienst werkgevers en fiscale dienstverleners nu al informeert over de werkkostenregeling en de voorgenomen verbeteringen, onder voorbehoud van de parlementaire behandeling. Er is zelfs een afzonderlijk internetportaal ingericht (www.belastingdienst.nl/wkr).

Concept Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 bekend
Kamerleden vroegen of het concept van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011) bekendgemaakt kon worden. Staatssecretaris Wiebes heeft hier gehoor aan gegeven en het concept van de URLB 2011 als bijlage gevoegd bij de nota naar aanleiding van het verslag. In het concept zijn de voorgenomen wijzigingen in het WKR-pakket vormgegeven.

Hoeveel bedrijven zijn al overgestapt?
Het laatste onderzoek naar hoeveel ondernemingen zijn overgestapt op de werkkostenregeling stamt uit 2012. Bij grote ondernemingen met meer dan 500 werknemers was 30% overgestapt. Hoeveel bedrijven in 2014 zijn overgestapt naar de werkkostenregeling kan volgens de staatssecretaris niet afgeleid worden uit de fiscale loongegevens, omdat dit gegeven niet in de loonaangifte wordt vermeld. Toch kan al wel gezegd worden dat waarschijnlijk 20% van de werkgevers zijn overgestapt op de werkkostenregeling, op basis van informatie van enkele grote salarisadministratiekantoren. Er zijn dus nog steeds veel bedrijven die moeten overstappen.

 

Bron : Elsevierfiscaal.nl