Belastingplan 2015

Het Belastingplan 2015 dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer stuurt, beperkt zich tot uitsluitend het wetsvoorstel Belastingplan 2015. Andere jaren bestond het pakket soms uit vier of meer wetsvoorstellen bestond.

Lastenverlichting Op Arbeid

Voor de lastenverlichting op arbeid is een bedrag van € 1 miljard beschikbaar, dat wordt gebruikt voor een verlaging van het belastingtarief in de 1e schijf en een verhoging van de arbeidskorting. Het tarief voor de 1e schijf van de inkomstenbelasting bedraagt volgend jaar 36,5%. De afbouwgrens voor de arbeidskorting wordt verhoogd naar € 49.900. Het afbouwpercentage voor de algemene heffingskorting gaat van 2% naar 2,32%, en vanaf 2016 wordt het 3,32%.

miljoenennota

Gebruikelijkloonregeling en ouderkorting

  • De doelmatigheidsmarge voor de gebruikelijkloonregeling gaat van 30% naar 25%;
  • ook in 2015 kan bij volledige opname van het resterende levenslooptegoed worden afgerekend tegen 80% van de waarde;
  • de ouderenkorting wordt per 2016 verlaagd; de ouderentoeslag voor box 3 (€ 27.984 in 2014) wordt per 2016 afgeschaft;

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling wordt in aangepaste vorm definitief ingevoerd met ingang van volgend jaar. De vrije ruimte gaat 1,2% en de aangepaste vorm betreft:

  • beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium;
  • jaarlijkse afrekensystematiek;
  • concernregeling;
  • vrijstelling voor branche-eigen producten;
  • wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen (inclusief terbeschikkingstellingen).

Woningmarkt

Het kabinet bevordert de doorstroming op de woningmarkt door de maximale periode voor de aftrek van rente op restschulden te verlengen van 10 naar 15 jaar. Dit vermindert de maandelijkse lasten voor het ‘oude’ huis en maakt daardoor de aankoop van een ander huis beter mogelijk.

Verder worden 2 tijdelijke maatregelen ter ondersteuning van de doorstroming op de woningmarkt permanent gemaakt. De periode waarin huizenbezitters die hun vorige woning nog niet verkocht hebben gebruik kunnen maken van dubbele aftrek van de hypotheekrente, wordt definitief verlengd van 2 naar 3 jaar. En het blijft mogelijk om opnieuw hypotheekrenteaftrek te krijgen voor een woning die te koop staat en tijdelijk verhuurd is geweest.

Btw-Tarief Van 6% Voor Renovatie En Herstel

Het verlaagde btw-tarief van 6% voor renovatie en herstel van woningen wordt met een half jaar verlengd en zal daarmee gelden tot 1 juli 2015.

“Complexiteitsreductie”

Bij de keuze om het Belastingplan 2015 te beperken tot de min of meer noodzakelijke maatregelen speelt een rol dat de Belastingdienst gebaat is bij een jaar met relatief weinig wetgeving.  “Het kabinet streeft naar Complexiteitsreductie”, zoals in de Brede agenda Belastingdienst is aangegeven aldus de inleiding op het Belastingplan. Wiebes komt pas over een paar weken met de hervorming van de autobelastingen.

Plannen Voor Langere Termijn

Volgens Wiebes moet het aantal mensen dat zorgtoeslag krijgt, flink dalen, van 6 naar ruim 4 miljoen huishoudens. Hij wil ook het bestaande stelsel van autobelastingen vereenvoudigen. Het zijn onderdelen van de herziening van het belastingsysteem die het kabinet voor de langere termijn nastreeft. Een stelselherziening leidt onvermijdelijk tot inkomenseffecten. Het kabinet denkt dat 3 tot 5 miljard euro nodig is voor lastenverlichting, om die inkomenseffecten te compenseren. Zodra die miljarden de komende jaren beschikbaar komen, wil het kabinet dat geld inzetten als ‘smeerolie’ voor de stelselherziening. Wiebes hoopt de eerste knopen volgend jaar door te hakken, zodat ze begin 2016 in werking kunnen treden.