Actieplan bestrijden van schijnconstructies - Administratiekantoor Kamp BV

Het aantal werkenden dat statistisch als zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) wordt gekwalificeerd is afgelopen decennium sterk toegenomen. Inspectiediensten zien daarnaast steeds meer signalen dat sommige werkgevers schijnconstructies hanteren met het doel om wet- en regelgeving te omzeilen.

‘Zelfstandige ondernemers’

Het verschil tussen zzp’ers en werknemers is moeilijk te duiden, mede omdat het ondernemerschap alleen gericht is op de eigen dienstverlening (arbeid). Het kabinet onderzoekt of het “grijze gebied” tussen werknemerschap en zelfstandig ondernemerschap wettelijk moet worden aangepakt. Bij het verkennen van de opties zal het kabinet de werking van de arbeidsmarkt en de gevolgen voor andere wetgeving waaronder de werknemersverzekeringen, de regeling van de arbeidsovereenkomst in titel 7.10 BW en het fiscale domein in aanmerking nemen. 

Het kabinet gaat onderzoeken of de bestaande wetgeving kan worden aangescherpt zodat zelfstandigen en vennoten die in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen arbeid verrichten beter kunnen worden aangepakt.

Onderbetaling

Voor een deel heeft de toename van schijnconstructies te maken met de toename van het aantal beschikbare arbeidskrachten uit de andere landen van de Europese Unie, die genoegen nemen met naar Nederlandse maatstaven slechtere omstandigheden. Ongewenst voor werknemers omdat het leidt tot verdringing, onderbetaling en soms zelfs uitbuiting.

Opdrachtgever aansprakelijk

Om onderbetaling tegen te gaan wil het kabinet daarnaast de ketenaansprakelijkheid voor betaling van het loon uitbreiden, zodat opdrachtgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het betalen van het juiste loon (op cao-niveau).