Algemene voorwaarden

Opdrachtvoorwaarden
Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan accountants
en/of belastingadviseurs

Inhoudsopgave

A. Algemeen
B. Toepasselijkheid
C. Aanvang duur van de overeenkomst
D. Gegevens opdrachtgever(s)
E. Uitvoering opdracht
F. Geheimhouding en exclusiviteit
G. Intellectuele eigendom
H. Overmacht
I. Honorarium
J. Betaling
K. Reclame
L. Aansprakelijkheid
M. Opzeggen
N. Opschortingsrecht
O. Toepasselijk recht en forum keuze

A. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft
gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer
uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en
omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;
3. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen,
waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht
door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

pijlboven

B. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer
binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen
in deze voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane
overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige
voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene
voorwaarden van opdrachtnemer.

pijlboven

C. Aanvang en duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever
ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de
verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

pijlboven

D. Gegevens opdrachtgever(s)
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig
zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste
vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat
opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden,
behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.

pijlboven

E. Uitvoering opdracht
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer
zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever
omtrent de uitvoering van de opdracht.
2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever,
te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks
naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering
van de opdracht.
3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en
beroepsregels.
4. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van
opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging,
wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van
opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van
opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds
overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.
5. De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld
– specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor
fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is
daarbij gehouden aan de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen.

pijlboven

F . Geheimhouding en exclusiviteit
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van
de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die
hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen
resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen opdrachtnemer
een informatieplicht opleggen.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die
uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische
of vergelijkende doeleinden.
3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die
hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan
waarvoor zij werd verkregen.

pijlboven

G . Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke
hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever,
voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s,
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al
dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter
inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

pijlboven

H. Overmacht
1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan
nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet
beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen
opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen
wijze na te komen.
Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

pijlboven

I. Honorarium
1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering
van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid
en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer,
dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht
en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is ver
schuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn
verricht.
3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van
ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per
kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

pijlboven

J . Betaling
1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de
factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting
ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft
op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader over
eengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder
nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente
in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de
verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering,
zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten
minste 15 % van het te vorderen bedrag.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden
ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van het factuurbedrag.

pijlboven

K. Reclame
1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient
schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever
reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever
aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden
kenbaar gemaakt.
2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband
met de reclame.

pijlboven

L. Aansprakelijkheid (model I, depotnummer 1939, KvK Den Haag)
1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel
veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid
van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot de
niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel indien opdrachtnemer
geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, tot een bedrag waarvoor opdrachtnemer
met een praktijk als onderhavige opdrachtnemer zich pleegt te verzekeren.
2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in
de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt
door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van
opdrachtgever ongedaan te maken.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens
vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of
namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect,
middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

pijlboven

M. Opzegging
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de over
eenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder I, tweede lid van toepassing.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. Indien en voorzover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden
opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging
en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

pijlboven

N. Opschortingsrecht
1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder
begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het
moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van
opdrachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

pijlboven

O. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer,
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter
behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer
zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of
beroep van opdrachtgever.
3. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor
te leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie.

pijlboven