Werken met de nieuwe werkgeversheffing Zorgverzekeringswet - Administratiekantoor Kamp BV

Werkgevers hebben in het kader van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip sinds 1 januari 2013 te maken met een nieuwe werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit nieuwe heffingssysteem heeft verregaande gevolgen voor zowel de salarisadministratie als de loonaangifte. Het is daarom belangrijk te weten waarop te letten.

Werken met de nieuwe werkgeversheffing Zorgverzekeringswet

Werknemers en andere verzekeringsplichtigen moesten tot 1 januari 2013 door middel van een inhouding op hun nettoloon een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betalen. De werkgever moest deze bijdrage in eerste instantie volledig vergoeden. Hierover werd vervolgens loonbelasting/premie volksverzekeringen ingehouden. De werkgever was in beginsel dus geen premie werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw hierover verschuldigd. Alleen in gevallen waarbij de werkgever meer had vergoed dan de bijdrage Zvw, vormde het meerdere loon voor de bijdrage Zvw. Ook over het loon waarover de werkgever eindheffing had toegepast moest soms de bijdrage Zvw worden ingehouden. Dit heffingssysteem is door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013 drastisch veranderd.

Werkgeversheffing 
De werkgeversheffing Zvw is verschuldigd door de werkgever, ook als deze in het buitenland is gevestigd. In het laatste geval moet de werknemer uiteraard verplicht verzekerd zijn in Nederland. Aangezien de werkgeversheffing geen loon is van de werknemer, komt deze dan ook niet voor op zijn loonstrook. De werkgeversheffing Zvw bedraagt 7,75% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking tot het maximumbijdrage-inkomen van € 50.853 (bedrag 2013). De werkgeversheffing Zvw is verschuldigd over het loon voor de Zorgverzekeringswet. Deze informatie is terug te vinden in de loonstaat van 2013 in kolom 12. Sinds 1 januari 2013 is dit ook het geüniformeerde loon. Dit houdt in dat de werkgever voor het bepalen van de werkgeversheffing Zvw moet uitgaan van de definitie zoals die geldt voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. De werkgever moet er dus rekening mee houden dat de bijtelling voor het privégebruik van de auto net als bij het loon voor de loonbelasting ook tot het loon voor de Zvw behoort. De maximale heffingsgrondslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw was vanaf 2012 overigens al gelijkgetrokken met die voor de werknemersverzekeringen.

Andere bronnen van inkomen
Als een werknemer naast zijn dienstbetrekking nog andere bronnen van inkomen heeft (zoals resultaat uit overige werkzaamheden), kan hij zelf nog wel een aanvullende inkomensafhankelijke bijdrage Zvw op aanslag verschuldigd zijn. Hij is deze bijdrage verschuldigd over het verschil tussen het totale maximumbijdrage-inkomen van € 50.853 en het bijdrage-inkomen waarover de werkgeversheffing Zvw is betaald.

Teruggaven
De Belastingdienst verleent geen teruggaaf van werkgeversheffingen als een werknemer meerdere werkgevers heeft en het inkomen van deze dienstbetrekkingen in totaal meer bedraagt dan het maximumbijdrage-inkomen van € 50.853. Gaat het echter om te veel door de werknemer betaalde bijdrage Zvw of bij de werknemer te veel ingehouden bijdrage Zvw, dan geeft de Belastingdienst het verschil terug. De Belastingdienst betaalt dit soms rechtstreeks aan de werknemer, maar soms gebeurt dit ook via de werkgever. De omstandigheden zijn daarbij bepalend. Deze situatie zal zich vooral voordoen bij personen die meerdere werkgevers hebben die niet verplicht zijn de bijdrage Zvw te vergoeden, zoals gepensioneerden.

Let op!
Voor werknemers die vóór 2013 geen recht hadden op een verplichte vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw blijft alles bij het oude. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gepensioneerden en directeuren-grootaandeelhouders. De werkgever betaalt geen werkgeversheffing Zvw voor deze personen. Hij houdt 5,65% van het bijdrage-inkomen in op hun nettoloon en betaalt deze via de aangifte loonheffingen aan de Belastingdienst.

Salarisadministratie en loonaangifte vóór 2013
Tot 1 januari 2013 kon de werkgever bij een werknemer die bijvoorbeeld zowel loon uit tegenwoordige als vroegere dienstbetrekking ontving, het loon in de loonaangiften samenvoegen onder één nummer inkomstenverhouding en één code Zorgverzekeringswet. De werkgever maakte in dat geval gebruik van code F die stond voor ‘wel verzekeringsplichtig, meer tarieven toegepast’. Op deze manier wilde men voorkomen dat de werknemer via zijn aangifte inkomstenbelasting de bijdrage Zvw moest bijbetalen.

Salarisadministratie en loonaangifte in 2013
Per 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk een werknemer die twee of meer dienstverbanden heeft waarvoor zowel werkgeversheffing Zvw als de bijdrage Zvw is verschuldigd, onder één nummer inkomstenverhouding te administreren. De werkgever moet dit voortaan doen onder twee verschillende nummers inkomstenverhouding. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de situatie waarbij de werkgever tegelijk loon uit tegenwoordige en vroegere dienstbetrekking moet uitbetalen. In dat geval neemt hij het loon uit tegenwoordige en vroegere dienstbetrekking gesplitst op in de loonaangifte onder verschillende nummers inkomstenverhouding, zodat hij per nummer de code Zorgverzekeringswet kunt kiezen die van toepassing is. Het kan overigens ook gebeuren dat een werknemer twee of meer uitkeringen ontvangt waarover werkgeversheffing Zvw en de bijdrage Zvw is verschuldigd (bijvoorbeeld een WGA-uitkering en een vroegpensioen). Ook dan moet de werkgever in de loonaangifte gebruikmaken van meerdere nummers inkomstenverhoudingen. De werkgever kan de uitkeringen in eerste instantie samenvoegen voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen, maar daarna moet hij de loonbelasting/premie volksverzekeringen wel verdelen over de nummers inkomstenverhoudingen.

Advies
De werkgever moet er rekening mee houden dat de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw sinds 1 januari 2013 de overkoepelende term is voor de bijdrage Zvw en de werkgeversheffing Zvw. De werkgeversheffing Zvw ziet op het bedrag voor de Zvw dat voor rekening komt van de werkgever. Het bedrag dat de werkgever inhoudt op het nettoloon van de werknemer wordt aangeduid als ‘bijdrage Zvw’. Dus als de werkgever in 2012 verplicht was de bijdrage Zvw te betalen, betaalt hij in 2013 de werkgeversheffing Zvw. Betaalde de werkgever in 2012 geen vergoeding bijdrage Zvw, dan verandert er in 2013 niets voor hem.