Voorkoming dubbele bankenbelasting - Administratiekantoor Kamp BV

Tijdens de behandeling van de Wet bankenbelasting heeft de Tweede Kamer een motie van de leden Neppérus c.s. aangenomen over een juiste verdeling van heffingsrechten ter voorkoming van dubbele bankenbelastingheffing. Weekers informeert de Tweede Kamer over de voortgang.

Het Verenigd Koninkrijk is als eerste land benaderd, naast Duitsland, België, Hongarije, Slowakije en Zuid-Korea, omdat dit land reeds een verdrag en een overeenkomst ter vermijding van dubbele bankenbelasting had gesloten en omdat bekend was dat zowel een Britse als een Nederlandse bank met Nederlandse en Britse bankenbelasting geconfronteerd zouden worden.

In juli 2012 hebben er verdragsonderhandelingen plaatsgevonden tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, welke hebben geresulteerd in ambtelijke overeenstemming. Weekers streeft er naar het verdrag zo spoedig mogelijk te ondertekenen, zodat het naar verwachting in het eerste kwartaal van 2013 aan de Staten-Generaal ter goedkeuring kan worden voorgelegd.