Verschil in belastingdruk tussen bouwrijpe en braakliggende grond - Administratiekantoor Kamp BV

Staatssecretaris Weekers van Financiën beantwoordt mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kamervragen over het verschil in belastingdruk tussen bouwrijpe en braakliggende grond.

Overdrachtsbelasting

De levering van bouwrijpe grond door een btw-plichtige ondernemer is belast met 21% btw terwijl de levering van braakliggende grond alleen is belast met 6% overdrachtsbelasting.

Afrtrek

Weekers geeft aan dat het verschil in belastingdruk niet per definitie betekent dat de koper van bouwgrond met btw duurder uit is. Als de koper van de bouwgrond een btw-plichtige ondernemer is die btw in aftrek kan brengen, drukt per saldo geen omzetbelasting op de grond, terwijl de koper van braakliggende grond de geheven overdrachtsbelasting niet in aftrek kan brengen.

Criterea

De huidige, door de Hoge Raad geformuleerde criteria onder welke omstandigheden en met welke handelingen een terrein (al of niet met sloopopstallen) een bouwterrein wordt, vooralsnog moet worden aangehouden. Dit is in ieder geval tot het moment dat het Europese Hof van Justitie op prejudiciële vragen van de Hoge Raad (9-11-2011) antwoord heeft gegeven en voor zover de prejudiciële uitspraak van het Europese Hof aanvullende/nieuwe criteria bevat voor de btw-heffin
g