Verhoging belastingtarief 1e en 2e schijf box 1-inkomen - Administratiekantoor Kamp BV

De tarieven van de eerste schijf en tweede schijf van het box 1-inkomen worden verhoogd, dat staat in het Belastingplan 2013 dat Minister Jan Kees de Jager en Staatssecretaris Weekers van Financiën op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

WUL

In verband met de inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013 en het
koopkrachtpakket voor het jaar 2013 wordt het belastingtarief in de eerste en tweede schijf voor
inkomen uit werk en woning in de inkomstenbelasting verhoogd.

Tarief

Het tarief van de eerste schijf wordt verhoogd van 1,95% naar 5,85% en het tarief van de tweede schijf van 10,80% naar 10,85%. Het belastingtarief in de vierde schijf blijft 52%.

Ouderenkorting

De ouderenkorting stijgt door het ULB in 2013 naar € 1.032. Verder komt er een nieuwe ouderenkorting voor ouderen met een inkomen hoger dan € 35.450. In 2012 ontvingen deze ouderen geen ouderenkorting, maar door de invoering van het uniforme loonbegrip krijgen zij in 2013 een ouderenkorting van € 150. De alleenstaande ouderenkorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de alleenstaande ouderkorting en de jonggehandicaptenkorting blijven gelijk.

20132012
Algemene heffingskorting20012033
Algemene heffingskorting 65+1034934
Arbeidskorting maximaal17231611
Ouderenkorting7621034


Aftrek scholingsuitgaven

De de aftrek van scholingsuitgaven wordt limitatief beperkt tot de uitgaven voor les-, cursus-, college- en examengeld of promotiekosten en door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen. De ‘normbedragensystematiek’ komt te vervallen.

Belastingplichtigen voor wie de prestatiebeurs achteraf niet in een gift wordt omgezet, omdat zij niet binnen tien jaar een diploma hebben behaald krijgen alsnog een aanvullend recht op aftrek.

Tot slot wordt de zogenoemde ‘standaardstudieperiode’ beter uitvoerbaar en controleerbaar door de betreffende periode aaneengesloten te maken. In die aaneengesloten periode van niet meer dan vijf jaar geldt niet het plafond van de aftrek van € 15.000. Tevens vervalt de minimumleeftijd van 18 jaar voor het gebruik van de eenmalig te benutten standaardstudieperiode.

Aftrek zorgkosten

De aftrek van specifieke zorgkosten wordt beperkt. Specifieke zorgkosten die als gevolg van wijzigingen niet meer worden vergoed binnen het basispakket, zijn niet langer aftrekbaar. Dit geldt ook voor eigen bijdragen die krachtens de Zorgverzekeringswet verschuldigd zijn.

Nieuw kabinet

Of het Belasting 2013 door het huidige demissionaire kabinet of door een nieuw kabinet zal worden verdedigd, is afhankelijk van het verloop van de kabinetsformatie.