Sociale Verzekeringen per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon.

De uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Het minimumloon stijgt per 1 januari a.s. van € 1477,80 naar € 1485,60 bruto per maand.

Wet werk en bijstand
Per 1 januari 2014 stijgen de bijstandsuitkeringen. De stijging is mede het gevolg van de maatregel van het Kabinet om de afbouw van de dubbele heffingskorting met ingang van 2014 tot en met 2017 te temporiseren. Dit betreft een koopkrachtmaatregel om sociale minima te ontzien.

AOW
AOW’ers die getrouwd zijn of samenwonen hebben elk een eigen recht op een AOW-uitkering (basispensioen). De hoogte daarvan is gerelateerd aan de helft van het netto minimumloon. De AOW voor een alleenstaande is gerelateerd aan 70 procent van het netto minimumloon en dat voor een eenoudergezin aan 90 procent van het netto minimumloon. Bij die laatste groep gaat het om pensioengerechtigden die een kind verzorgen jonger dan achttien jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen.

Voor gehuwde AOW’ers van wie de partner jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd, gelden afwijkende regels. Normaal gesproken is het pensioen gerelateerd aan 50 procent van het minimumloon (de uitkering voor een gehuwde). Daarbovenop komt een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag (bruto € 734,41). Deze toeslag komt te vervallen per 1 april 2015. Als het recht op pensioen al is ingegaan voor 1 februari 1994 dan valt de AOW’er onder een overgangsregeling en is het pensioen gerelateerd aan 70 procent van het netto minimumloon. De toeslag is dan maximaal 30 procent.

ANW
De Algemene nabestaandenwet is een volksverzekering die recht geeft op een uitkering aan volwassenen van wie de partner is overleden.De nabestaandenuitkering bedraagt 70 procent van het referentieminimumloon. Wanneer de nabestaande een (of meerdere) kind(eren) onder de 18 jaar verzorgt is de nabestaandenuitkering 90 procent van het referentieminimumloon.

Wajong
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) biedt jonggehandicapten een uitkering op minimumniveau. De grondslag op basis waarvan de uitkering wordt berekend gaat per 1 januari 2014 omhoog. Ook de grondslagen voor Wajong-gerechtigden beneden de 23 jaar, die worden afgeleid van de minimumjeugdlonen, worden op die datum verhoogd.

Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)
Per 1 januari 2014 worden bestaande bruto uitkeringen verhoogd met 0,53%. De hoogte van de WW, WIA en WAO-uitkering hangt mede af van de hoogte van het laatst verdiende loon en het maximumdagloon. Per 1 januari 2014 wordt het maximumdagloon verhoogd van € 195,96 naar € 197,00 bruto.

Toeslagenwet
De Toeslagenwet zorgt voor een aanvulling op een aantal uitkeringen tot het sociaal minimum. Het gaat bijvoorbeeld om de WW, WIA, WAO en ZW-uitkering. Er ontstaat recht op een toeslag als een uitkeringsgerechtigde een uitkering ontvangt die lager is dan het normbedrag.

IOAW en IOAZ
De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bestemd voor oudere langdurig werklozen die 50 jaar of ouder waren op het moment dat zij werkloos werden en voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd.