Veelgestelde vragen over premiekorting jonge werknemers

Werkgevers die tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer aannemen krijgen een premiekorting als deze werknemer tussen de 18 en 27 jaar is én een WW- of bijstandsuitkering heeft. Maar aan welke eisen moet er zijn voldaan?

Premiekorting

Werkgevers kunnen een premiekorting tot €3.500 per jaar ontvangen voor het in dienst nemen van jonge werknemers. De zes belangrijkste vragen en antwoorden over de premiekorting jonge werknemers zijn:

1. Geldt er een minimum duur voor de voorafgaande ww-periode of bijstandsperiode?
Nee, als een werknemer tussen de 18 en 27 jaar voorafgaande aan de indiensttreding recht had op een ww- uitkering of bijstand- suitkering dan wordt aan de uitkeringseis voldaan. Ook bijvoorbeeld als het recht maar een dag omvat.
2. Is een doelgroepverklaring verplicht?
Nee, maar het is uit oogpunt van de bewijslast wel aan te bevelen om de beoogde werknemer te vragen om een doelgroepverklaring aan te vragen.

3. Vallen schoolverlaters die geen voorafgaand recht hebben op een ww-uitkering of bijstandsuitkering  buiten de doelgroep?
Ja

4. Kan na beëindiging van de dienstbetrekking, en een daaropvolgende korte ww-periode, bij het opnieuw in dienst nemen van de werknemer door de zelfde werkgever, de premiekorting nieuw worden toegekend of herleven?
Er zijn twee situaties te onderscheiden:
A:  De werkgever heeft een jongere in dienst genomen voor 1 januari 2014. Hij heeft dus vanaf 1 juli 2014 geen recht op de premiekorting.  Stel dat  deze werknemer na 1 januari 2014 uit dienst gaat en na een korte WW-periode weer wordt aangenomen. Naar verwachting wordt in nog te publiceren lagere regelgeving aangegeven of en onder welke voorwaarden in een dergelijk geval recht bestaat op een premiekorting. Dit om misbruiksituaties tegen te gaan.
B: De werkgever heeft een jongere in dienst genomen op 1 februari 2014 en ontslaat hem op 1 september 2014. Op 1 november 2014 neemt hij hem weer in dienst, nadat de werknemer 2 maanden een WW-uitkering heeft genoten. De werkgever heeft vanaf 1 juli 2014 tot 1 september 2014 recht op de premiekorting. Naar verwachting wordt in nog te publiceren lagere regelgeving aangegeven  onder welke voorwaarden in een dergelijk geval de premiekorting mag herleven.

5. Kan de premiekorting als nog worden toegepast bij uitbreiding van de arbeidsduur van bijvoorbeeld 20 uur per week naar 32 uur per week?
Nee, uitbreiding van de arbeidsduur leidt niet tot een nieuwe arbeidsovereenkomst. Daarom is er geen sprake van indiensttreden en bestaat er dus geen recht op de premiekorting. Dit is hetzelfde bij de premiekortingen oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemers.

6. Bij het indiensttreden voldoet een werknemer aan alle voorwaarden om de premiekorting toe te passen. Vervalt de premiekorting met terugwerkende kracht als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, bijvoorbeeld na twee maanden?
Nee, er blijft recht op de premiekorting tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

 

Deskundigen van de Belastingdienst een compilatie gemaakt van de meest gestelde en belangrijkste vragen en antwoorden. (Kijk bij Veelgestelde vragen en antwoorden Loonheffing)