Pensioenakkoord 2014 : de afspraken op een rij

Het Kabinet en de coalitiefracties hebben woensdag een pensioenakkoord gesloten met D66, ChristenUnie en SGP. Een overzicht van de afspraken.

Pensioenakkoord

Pensioenopbouw
Vanaf 2015 mag er jaarlijks met fiscale hulp 1,875 procent van het inkomen voor pensioen worden gespaard, voor pensioen op basis van middelloon. Hiermee kan volgens het Kabinet in 40 jaar een pensioen worden opgebouwd van 75% van het gemiddelde inkomen.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel was het opbouwpercentage 1,75. Op dit moment is de maximale pensioenopbouw nog 2,25 procent.

De pensioenopbouw van 1,875 procent geldt tot een jaarinkomen van een ton. Voor bedragen daarboven komt er een vrijwillige spaarregeling. Die wordt betaald met geld uit het sociaal akkoord.

 

Premies
Door de lagere pensioenopbouw kunnen de pensioenpremies fors worden verlaagd. De Nederlandsche Bank ziet erop toe dat pensioenfondsen dat ook echt doen. Door de lagere premies houden burgers meer geld over, dat ze kunnen besteden aan bijvoorbeeld consumptie.


Zzp’ers

Er komt een apart pensioenfonds voor zzp’ers. Zij hoeven straks niet meer hun pensioengeld ‘op te eten’ als ze in de bijstand belanden. Volgens het Kabinet is het plan bijna gereed.


Bezuiniging

Voor het oorspronkelijke pensioenplan had het kabinet een bezuiniging van 2,8 miljard ingeboekt. Dat bedrag valt lager uit door de door de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP afgedwongen versoepelingen.

Het gat van rond de 600 miljoen wordt gedekt door te snijden in de subsidies om ouderen aan de slag te houden en door minder geld beschikbaar te stellen voor lastenverlichting voor bedrijven. Ook worden pensioenfondsen straks btw-plichtig. Op langere termijn lopen de kosten van het pensioenakkoord weer terug, waardoor er in de toekomst bijna 0,5 miljard beschikbaar is voor lastenverlichting.

Het kabinet gaat ervan uit dat het ondanks de lagere pensioenopbouw toch mogelijk blijft een goed pensioen op te bouwen, omdat iedereen straks langer werkt en dus langer kan sparen voor zijn oudedagsvoorziening. Met een jaarlijks opbouwpercentage van 1,875 kan in 40 jaar een pensioen worden gespaard van 75 procent van het gemiddelde inkomen.

Brede dialoog
Er komt in 2014 een brede dialoog over de toekomst van het pensioenstelsel en als onderdeel daarvan vraagt het kabinet de SER om advies. In deze dialoog wordt ook het voorstel van de Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU) om het werknemersdeel van de pensioenpremie te gebruiken voor een extra aflossing van de hypotheek betrokken. Indien mogelijk wordt dit op zo kort mogelijke termijn ingepast.

Wilt u meer informatie over uw pensioen? Neem contact met ons op!

pensioenakkoord