Inkomensafhankelijke huurverhoging en mantelzorg - Administratiekantoor Kamp BV

Vanaf 2014 wordt de groep huurders met een of meer inwonende mantelzorger(s) die bezwaar kan maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging uitgebreid.

Minister Blok (Wonen) heeft hierover deze week een regeling in de Staatscourant gepubliceerd.
Met de aanpassing kunnen meerpersoonshuishoudens waarvan iemand een langdurige indicatie heeft voor extramurale zorg (‘thuiszorg’) een beroep doen op de hardheidsclausule voor chronisch zieken en gehandicapten. Zij hoeven daardoor de inkomensafhankelijke huurverhoging niet te betalen.
Deze uitzondering gold aanvankelijk alleen voor mensen met een langdurige indicatie voor minstens 10 uur zorg per week. Bij inwonende mantelzorgers blijft zo’n indicatie vaak achterwege omdat er al in de zorg is voorzien.
De minister komt met de verruiming tegemoet aan de wens van de Kamer om voor inwonende mantelzorgers aan te sluiten bij de criteria voor het mantelzorgcompliment. De Kamer vreesde dat de al geldende regels inwonende mantelzorg zouden ontmoedigen.
De regeling geldt formeel vanaf 1 januari 2014 en niet voor de huurverhogingen die per 1 juli dit jaar zijn aangezegd. Daarvan is de bezwaartermijn namelijk inmiddels verlopen.
De minister wijst huurders met een meerpersoonshuishouden waarvan een van de leden een langdurige zorgindicatie voor extramurale zorg heeft, erop dat ze niettemin in een (nieuw) bezwaarschrift een beroep kunnen doen op de welwillendheid van de verhuurder.