Subsidies en Personeel

Subsidies

Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, heeft de overheid een groot aantal maatregelen getroffen. Dit zijn de meest toegepaste regelingen en subsidies voor personeel

Wet Sociale werkvoorziening (WSW)

Als u een arbeidsgehandicapte in dienst neemt, kunt u een bijdrage krijgen van de gemeente. Dit is een compensatie voor de lagere arbeidsprestatie en de kosten van arbeidsinpassing.

Meer informatie over sociale werkvoorziening staat op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie voor de Volksverzekeringen (WVA)

In bepaalde gevallen mag u een bedrag in mindering brengen op de loonbelasting en premie volksverzekeringen. Onder andere voor:

  • personeelsleden die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk;
  • bepaalde categorieën werknemers die naast hun werk nog onderwijs volgen. Bijvoorbeeld vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen of voormalig werkloze werknemers die scholing volgen om een startkwalificatieniveau te bereiken;
  • werknemers in de zeevaart.

Meer informatie over afdrachtvermindering staat op de site van de Belastingdienst.

Wet Premieregime bij Marginale Arbeid (PMA)

Als u in een piekperiode uitkeringsgerechtigden in dienst neemt, hoeft u geen premies werkverzekeringen voor deze werknemers te betalen. De voorwaarde is wel dat u niet eerder een dienstverband bent aangegaan met deze werknemers in hetzelfde kalenderjaar. De Belastingdienst heeft meer informatie over premievrijstelling.

Premievrijstelling basispremie WAO/WIA

U kunt een vrijstelling van de basispremie WAO krijgen als u oudere werknemers in dienst neemt of in dienst houdt. Dit geldt als u werknemers vanaf 50 jaar of aanneemt of als u werknemers vanaf 54,5 jaar in dienst heeft. Meer informatie over premievrijstelling voor oudere werknemers vindt u bij de Belastingdienst.