Belastingaangifte

Belastingaangifte

De aangiften voor belastingen die voor de meeste ondernemers geldt bedragen de inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Daar deze belastingen enkele uitleg verschaffen vind u deze onder in het kort.

 

    1. Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting betreft een belasting over het inkomen van natuurlijke- en rechtspersonen in nederland. Deze belasting wordt berekend naar de natuurlijke staat van het persoon en betreft een heffing op het totale inkomen.

Daar het inkomen wordt bepaald door meerdere zaken heeft de overheid hierop regels toegepast, zijnde de Wet Inkomsenbelasting die is opgesteld in 2001. Deze stelt een zogenaamde box verdeling en is opgebouwd uit 3 “boxen”

Box 1.

Inkomsten uit werk en woning, met een verdeling in 4 schijven van 33,45%, 41,95%, 42,00% en 52,00%.  Voor mensen met een leeftijd ouder dan of gelijk aan 65 betreft een verlaging op de eerste 2 schijven i.v.m. het afvallen van de premie A.O.W., respectievelijk 15,55% en 24,05%

Box 2.

Inkomsten uit aanmerkelijk belang. Dit betreft inkomen uit aandelen in bijvoorbeeld een vennootschap. Het belastingtarief over dit inkomen betreft 25%

Box 3.

Inkomen uit sparen of beleggen. Hierover wordt vermogensrendementbelasting berekend á 1,2 %.

Na aftrek van persoonsgebonden heffingskortingen is het eindtotaal het verzamelinkomen van het persoon.

 

    2.Loonbelasting

Loonbelasting betreft de belasting die wordt geheven over het inkomen van uw werknemers welke wordt voldaan door de werkgever aan de overheid.

De loonbelasting, of loonheffing, is opgebouwd uit meerdere belastingen, zijnde de reguliere loonheffing en premies volksverzekeringen/werknemersverzekering. Sinds 2006 wordt hier ook de premie zorgverzekering op ingehouden.

De loonbelasting kan worden gezien als voorheffing van de inkomstenbelasting voor de werknemer, dit resulteert dat de werknemer aan het einde van een jaar niet een naheffing van enkele duizenden euro’s kan verwachten van de belastingdienst. De werkgever zorgt er op deze manier voor dat de belastingen van werknemers betaald wordt.

    3.Omzetbelasting

De Omzetbelasting, ook wel BTW (Belasting toegevoegde waarde), betreft een aangifte over de inkomsten en uitgaven in uw onderneming.  De Nederlandse overheid heft deze waarden over producten die in Nederland ge- en verkocht worden.  Consumenten in Nederland betalen deze heffingen, respectievelijk 6% over goederen als eerste levensbehoefte en 21% over gebruiksgoederen welke niet onder de eerste levensbehoefte vallen. Onder de levensbehoeftige producten vallen enkele aparte zaken. Zo bepaald de overheid dat voer voor dieren die worden genuttigd onder de levensbehoefte vallen, waar 6% heffing over wordt geheven. Echter, voor dieren waarbij dit niet het geval is, betreft de heffing 21%.

Onder enkele voorwaarden worden er vrijstellingen toegepast op deze heffingen, enkele voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld medicijnen op doktersvoorschrift, het verlenen van medische hulp, verzekeringen en het bankwezen.

Voor ondernemers zijn er enkele regels opgesteld daar deze zorg dragen aan de economische waarde van onze lidstaat. Ondernemers dragen de heffing over verkoop van producten af aan de belastingdienst voor geleverde producten in Nederland, waarbij weer rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de heffingen 6% en 21%  .

Daar ondernemers ook producten in zullen moeten kopen om inkomsten te genereren stelt de overheid dat de belasting toegevoegde waarde die hierover worden betaald terug te vorderen zijn.

Bij de aangifte voor omzetbelasting wordt hier rekening mee gehouden en worden deze kosten letterlijk van de heffing over de inkomsten afgetrokken.

Hier zijn ook weer enkele uitzonderingen op. Zo kan een ondernemer producten inkopen in het buitenland, maar de producten weer doorverkopen in Nederland.

Elke ondernemer die handelt in Nederland vanuit Nederland heeft een aanmelding bij de overheid onder een nummer, het zogenaamde BTW nummer. Deze krijgt een onderneming in Nederland aangeschreven zodra de ondernemer zijn onderneming start.

Bij import en export van producten zal de ondernemer, bij regelmatige im- en export van en naar het buitenland, zijn BTW nummer aanmelden bij de douane. De douane levert, na goedkeuring van de overheid, de ondernemer een EORIE-nummer (Economic Operators Registration and Identification number), waarmee de ondernemer kan handelen in de EU zonder bij de douane de heffingen over de im- en export producten direct af te moeten dragen.

De ondernemer zal de kosten van im- en export aan moeten geven via de aangifte omzetbelasting waar deze wordt verrekend met de inkomsten en uitgaven in het binnenland.

Daar de regels voor omzetbelasting zodanig uitgebreid zijn is het voor ons lastig om alles duidelijk te maken via onze website. Heeft u specifiekere vragen dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Voor onze contact gegevens kijkt u op onze contact pagina.

 

    4.Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting betreft belasting die wordt geheven over het inkomen van de in Nederland gevestigde en enkele niet in Nederland gevestigde “lichamen” genieten.

Het tarief van deze belasting betreft twee schijven, respectievelijk 20% en 25%.

Vennootschapsbelasting kan worden vergeleken met Inkomstenbelasting, echter dan voor de onderneming zelf. De aangevers van deze belasting betreffen dan ook geen ondernemers zelf, echter alleen hun onderneming. De percentages worden geheven over de winst van de onderneming.

Ondernemingen die in Nederland worden beschouwd als rechtspersoon vallen onder de aangifte vennootschapsbelasting, zijnde o.a. besloten vennootschappen (BV’s) en naamloze vennootschappen (NV’s).

"leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker!"

Wilt u meer weten over belastingaangiften? Neem contact met ons op!