EU-actieplan tegen belastingfraude en ontwijking - Administratiekantoor Kamp BV

De Europese Commissie presenteert een actieplan ter bestrijding van belastingfraude en –ontwijking voor eind 2012 en doet aanbevelingen. Het actieplan dat tijdens de Ecofin Raad van 21 en 22 januari 2013 werd gepresenteerd krijgt steun van verschillende lidstaten, ook Nederland onderschrijft de inzet van de Commissie.

Twee aanbevelingen

De eerste aanbeveling heeft betrekking tot minimumnormen voor goed bestuur in belastingzaken. De tweede met betrekking tot agressieve belastingplanning. Deze mededeling ziet op directe en indirecte belastingen.

Inlichtingenuitwisseling

Nederland is een groot voorstander van een beter gebruik van de bestaande Europese instrumenten voor administratieve samenwerking (met name fiscale inlichtingenuitwisseling) en een goede implementatie van de onlangs vastgestelde nieuwe regelgeving. Vooral de brede invoering van automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen (dus zonder voorafgaand verzoek) vanaf 2014 voor een aantal categorieën inkomsten en bezit is van belang vanuit een oogpunt van transparantie, fraudebestrijding en efficiency.

Bankgeheimlanden

Momenteel doet de Nederlandse Belastingdienst dat al op bilaterale basis met ongeveer 15 EU-lidstaten en derdelanden. Ook het verder verbeteren van de effectiviteit van de werking van de Europese Spaarrenterichtlijn (uitwisseling bankgegevens) is steeds door Nederland bepleit, maar stuit helaas op weerstand van bankgeheimlanden. De inzet van Nederland is om met zoveel mogelijk landen te komen tot automatische uitwisseling van bank- en daaraan gerelateerde gegevens om daarmee fiscale fraude te kunnen bestrijden.

Het Voorzitterschap concludeerde dat het dossier in werkgroepen verder zal worden besproken en in een latere fase terug zal komen op de Ecofin agenda. De Eurogroep sprak verder over de stand van zaken in Griekenland en financiële transactiebelasting.