Contouren overbruggingsregeling AOW - Administratiekantoor Kamp BV

Alleen mensen met een inkomen tot 150 procent van het minimumloon krijgen compensatie voor het AOW-gat dat ontstaat door verhoging van de AOW-leeftijd. Dat staat in een brief die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

AOW-gat

De regeling gaat gelden voor mensen die op 1 januari 2013 al met VUT of prepensioen zijn en mensen die op 1 januari 2013 al een uitkering uit een private verzekering hebben en die stopt op hun 65e. Dit is een ruimere groep dan in het regeerakkoord was afgesproken.

Regeling

De regeling gaat gelden voor mensen met een laag inkomen die zich niet hebben kunnen voorbeiden op de hogere AOW-leeftijd en waarvan de VUT of het prepensioen nu al is ingaan. 
Onder de definitie van een VUT of prepensioenuitkering vallen de volgende regelingen. 

  • 1.    VUT-regeling
  • 2.    Prepensioenregeling
  • 3.    Overbruggingspensioen
  • 4.    Regelingen op basis van het functioneel leeftijdsontslag (FLO regelingen)

Daarnaast komen ook de volgende groepen in aanmerking voor overbrugging

  • 1.    (voormalige) zelfstandigen met een private arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • 2.    Mensen met een private Anw-hiaatverzekering of -pensioen
  • 3.    Mensen met een private WIA/WGA-verzekering
  • 4.    Mensen met een lijfrente
  • 5.    Mensen met een levensloopuitkering

Toegang tot de regeling

Er gaat een inkomensgrens gelden van 150 % van het wettelijk bruto minimumloon. Van mensen boven die grens wordt verwacht dat zij financiële reserves hebben kunnen opbouwen om het inkomensverlies mee te overbruggen. Daarnaast geldt een vermogenstoets. Deze is exclusief eigen woning en pensioenvermogen.

Inkomen uit arbeid

De regeling gaat een uitkering op minimumniveau bieden. Dit betekent onder meer dat ander inkomen, zoals aanvullende pensioenen, in mindering gebracht worden op deze uitkering. Ook wordt de uitkering niet hoger dan de voorziening die de mensen zelf hadden getroffen tot hun pensioen. Bij inkomen uit arbeid wordt een deel vrijgelaten, zodat het aantrekkelijk is om te blijven werken.

Terugwerkende kracht

In 2013 komen circa 11.000 personen in aanmerking voor de overbruggingsregeling. Dit aantal loopt af tot minder dan 2000 personen in 2018, wanneer de regeling eindigt voor nieuwe instroom. De regeling wordt in het najaar van kracht en gaat terugwerkend gelden vanaf 1 januari 2013. Dit betekent dat de mensen op wie dit betrekking heeft, straks terugwerkend een beroep op de regeling kunnen gaan doen. De Sociale Verzekeringsbank gaat de regeling uitvoeren en zal de mensen op wie dit betrekking heeft in de loop van het jaar aanschrijven om hen uit te nodigen om gebruik te maken van de regeling.

Reactie FNV

FNV-voorzitter Ton Heerts reageert boos in de Volkskrant: “Het kabinet houdt zich niet aan de afspraken met de sociale partners, vindt vakcentrale FNV. Ingrepen in de AOW en op de woningmarkt worden eenzijdig doorgezet, terwijl overleg met werkgevers en de vakbeweging was toegezegd, zegt voorzitter Ton Heerts maandag in de Volkskrant. Heerts is boos over de weigering van minister Stef Blok (Wonen) om de hypotheekregels te versoepelen en vindt dat de brief over de verhoging van de AOW-leeftijd van staatssecretaris Jetta Klijnsma geen enkele ruimte voor overleg overlaat.

 De Sociale Verzekeringen Almanak 2013 informeert de gebruiker o.a. over (publieke en private) inkomensvoorzienningen, premieheffing, loonadministratie, ouderdomspensioen, kinderbijslag en studiefinanciering. Ook wijzigingen in wet- en regelgeving rond werkloosheid en arbeids-ongeschiktheid, zorg, arbeidsomstandigheden, preventie en re-integratie, evenals arbeidsrechtelijke ontwikkelingen worden behandeld.