Besluit teruggaafregeling overdrachtsbelasting - Administratiekantoor Kamp BV

Weekers heeft het beleid over de teruggaafregeling in de overdrachtsbelasting (artikel 19 van de WBR) en de daarmee samenhangende vrijstelling (artikel 15, eerste lid, onderdeel r, van de WBR) in een besluit gepubliceerd.

Verzoek

Op verzoek wordt teruggaaf van betaalde overdrachtsbelasting verleend als de toestand van vóór de verkrijging zowel feitelijk als rechtens wordt hersteld als gevolg van de vervulling van een ontbindende voorwaarde, nietigheid of vernietiging of ontbinding wegens niet nakoming van een verbintenis

Besluit

Dit besluit vervangt het besluit van 3 mei 2005, nr. CPP2005/370M. Voor de toepassing van de vrijstelling is in onderdeel 2.1 een goedkeuring opgenomen.

Voor deze goedkeuringen gelden de volgende vier voorwaarden:

  • a. Het te verrekenen bedrag ziet uitsluitend op de waardeverandering die het gevolg is van een verbetering, verbouwing of sloop van de betrokken onroerende zaak, dan wel een vestiging van een beperkt recht of huurrecht overeenkomstig Titel 4 van Boek 7 van het BW.
  • b. Voor de berekening van de waardeverandering tussen het moment van verkrijging en de latere terugoverdracht, wordt de onroerende zaak gewaardeerd in de nieuwe staat, dus inclusief verbetering, verbouwing, sloop of vestiging beperkt recht of huurrecht, echter naar het moment van de oorspronkelijke verkrijging.
  • c. De verrekening volgt uit een verplichting wegens ongerechtvaardigde verrijking zoals bedoeld in artikel 6:212 van het BW.
  • d. Aan de overige vereisten van artikel 19 van de WBR wordt voldaan