Belastingpakket 2014: toeslagen - Administratiekantoor Kamp BV

Ook het Belastingpakket 2014 bevat weer flink wat maatregelen die betrekking hebben op de (fraude met) toeslagen. Een overzicht van de verschillende verruimingen en aanscherpingen.


Partnerbegrip gerepareerd
Door de uitbreiding van het partnerbegrip per 1 januari 2012 tot samengestelde gezinnen kan een minderjarige als partner worden aangemerkt met ongewenste gevolgen voor het recht op alleenstaandeouderaftrek, kinderopvangtoeslag en Kindgebonden budget. Voor zowel de inkomstenbelasting als de toeslagen wordt daarom geregeld dat bij samengestelde gezinnen uitsluitend meerderjarigen partner kunnen zijn. De maatregel wordt ingevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 zodat degenen die onbedoeld partner zijn geworden van een minderjarige alsnog aanspraak kunnen maken op de genoemde regelingen.De genoemde uitbreiding heeft ook ongewenste gevolgen voor een ouder met een inwonende hulpbehoevende moeder of vader. In die gevallen blijft sprake van partnerschap maar de aan de partner gestelde eis van het verrichten van arbeid zal niet meer gelden voor personen die een uitgezonderde familierelatie hebben. Tot deze uitgezonderde familierelaties worden bloed- en aanverwanten van de ouder in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn gerekend. Aangezien wel sprake blijft van partnerschap, telt het toetsingsinkomen van een dergelijke partner wel mee ter bepaling van de draagkracht en is daarmee relevant voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag.

Aanpassing aanvraagtermijn in verband met jurisprudentie
Volgens de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 3 april 2013, LJN: BZ7622 heeft verlenging van de aangiftetermijn IB voor een medebewoner niet alleen een verlenging van de voor hem geldende aanvraagtermijn voor huurtoeslag tot gevolg maar een verlenging van de termijn voor het indienen van de aanvraag zorgtoeslag, ook al wordt bij het bepalen van de hoogte van de zorgtoeslag geen rekening gehouden met de draagkracht van medebewoners. Het kabinet acht deze gevolgen van het genoemde oordeel onwenselijk en stelt voor de verlenging van de aanvraagtermijn voor een tegemoetkoming voor de belanghebbende wegens een nog lopende aangiftetermijn van een medebewoner, uitsluitend te hanteren wanneer de draagkracht van zijn medebewoner in aanmerking wordt genomen voor de hoogte van de tegemoetkoming van de belanghebbende.

Voorschot
Als het systeem van Belastingdienst/Toeslagen vaststelt dat sprake is van een verhoogd frauderisico (een foutieve GBA-inschrijving kan voldoende zijn) wordt pas besloten over een voorschotverlening als nadere informatie wordt verstrekt door derden of de aanvrager (die eventueel naar het belastingkantoor moet komen)is gekomen om te bewijzen dat de in de aanvraag vermelde gegevens kloppen. De beslistermijn wordt verlengd tot 13 weken na indiening van de aanvraag met de mogelijkheid tot verlenging van de termijn met maximaal nog eens 13 weken.

Een voorschot wordt geweigerd zo lang er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over de aanvrager. Hierbij speelt ook een rol hoe lang de aanwezige informatie inmiddels beschikbaar is, meestal betreft het relevante informatie over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag. Er wordt gekeken naar aanwezige informatie in het Toeslagen Verstrekkingen Systeem (TVS), de basisregistratie inkomen (BRI) en het klantenregistratiesysteem van de Belastingdienst.

Voorschotverlening wordt altijd geweigerd als de aanvrager in de afgelopen vijf jaar een vergrijpboete kreeg opgelegd die onherroepelijk is geworden, dan wel voor een soortgelijk vergrijp strafrechtelijk veroordeeld is. Deze maatregel kan nog niet op 1 januari 2014 in werking treden.

Aanvragen die worden ingediend vanaf 1 april volgend op het berekeningsjaar kunnen niet meer tot een voorschot leiden. In die gevallen zal de toeslag alleen worden uitbetaald op basis van de definitieve toekenning. De bestaande mogelijkheid om met terugwerkende kracht een voorschot te kunnen krijgen dat in één bedrag wordt uitbetaald, wordt dus beperkt. Voor de kinderopvangtoeslag gelden andere regels voor het aanvragen van het voorschot met terugwerkende kracht. Vanaf 1 januari 2014 wordt deze mogelijkheid beperkt tot de lopende maand en de drie voorafgaande maanden.

Meer mogelijkheden tot beboeting
Ook doen plegers, uitlokkers en medeplichtigen onder het overtredersbegrip te begrijpen. Uitbreiding van het overtredersbegrip betekent dat ook ten aanzien van de doen-pleger, de uitlokker en de medeplichtige een keuze kan worden gemaakt tussen het bestuurlijke sanctierecht en het strafrecht, zoals die keuze nu bestaat ten aanzien van de pleger, de medepleger en de feitelijk leidinggever of opdrachtgever. De termijn voor het opleggen van een bestuurlijke boete begint al bij het begaan van de overtreding zodat de boete bijvoorbeeld direct na de opzettelijk onjuiste aanvraag kan worden opgelegd.

Ruimere aansprakelijkstelling
Met ingang van 1 december 2013 wordt het gebruik van één bankrekeningnummer voor uitbetaling van toeslagen, en teruggaaf van inkomstenbelasting en omzetbelasting verplicht. Een uitzondering bestaat met betrekking tot kinderopvangtoeslag voor kinderopvanginstellingen die een convenant hebben afgesloten met de Belastingdienst. Er gaat ook een uitzondering gelden voor de schuldhulpverlening, waarbij het budgetbeheer verloopt via een bankrekening die op naam staat van de bewindvoerder en waarbij de schuldhulpverlener aan de nadere voorwaarden voldoet.

De groep van aansprakelijke personen wordt uitgebreid naar iedere derde die kan beschikken over een bankrekening waarop een te hoog bedrag of een zelfs voor het gehele bedrag onterecht bedrag aan toegekende toeslag is uitbetaald. De aansprakelijkstelling is beperkt tot het bedrag dat is uitbetaald op de bankrekening waarover deze derde kan of heeft kunnen beschikken. Voor de huurtoeslag kan ook de medebewoner aansprakelijk worden gesteld voor een terug te vorderen toeslag. Er wordt in de Awir expliciet opgenomen dat de aansprakelijkheid van de partner en die van de derde die kan beschikken over een bankrekening waarop de toeslag wordt uitbetaald ook geldt als de partner of die derde in het buitenland woont.

ANPR
De staatssecretaris wil de acties met automatische nummerplaatherkenning (ANPR) ook gaan inzetten voor invordering van toeslagschulden. Hierbij gaat het alleen om onbetaald gebleven terugvorderingen waarvoor inmiddels een dwangbevel is bekend.

Wijzigingen
Alle toeslagen op het inkomen worden vanaf 2015 gebundeld in één zogenoemde huishoudentoeslag. In deze toeslag zit ook een tegemoetkoming voor ouderen. Deze tegemoetkoming komt in plaats van de huidige regeling voor ouderen (MKOB), de ouderenkorting (artikel 8.17 Wet IB 2001) en de alleenstaandeouderenkorting (artikel 8.18 Wet IB 2001). De hoogte van de huishoudentoeslag is afhankelijk van het vermogen, het inkomen en de AOW-opbouw.

De vermogenstoets die vanaf 2013 geldt voor de zorgtoeslag (recht op zorgtoeslag vervalt voor huishoudens met een vermogen van meer dan 80.000 euro boven de box 3-vrijstelling) wordt omgezet in een gestaffelde vermogenstoets. Deze vermogenstoets geldt ook voor bovengenoemde tegemoetkoming. Vanaf 2014 wordt de premiekorting door collectieve verzekering meegenomen in de hoogte van de zorgtoeslag en gaat er een hoger afbouwpercentage gelden.

Bron: Redactie FiscaalTotaal

U kunt de informatie in de hyperlinks uit dit artikel alleen openen wanneer u een abonnement op FiscaalTotaal heeft. Lees meer over de kennisbank FiscaalTotaal.