Aanpassing wet op de ondernemingsraden - Administratiekantoor Kamp BV

De huidige WOR-heffing, die gebruikt wordt voor de scholing van OR-leden, zal vanaf 1 januari 2013 niet meer geheven worden. Het systeem van financiering van de scholing van ondernemingsraadleden door middel van een wettelijke heffing is afgeschaft.

Jaarlijkse kosten

Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers is verplicht een ondernemingsraad te hebben. In de Wet op de Ondernemingsraden zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd. Afschaffing van de GBIO-bijdrage zal betekenen dat cursussen volledig door de ondernemer moeten worden betaald. Daar staat tegenover dat jaarlijkse – nu nog wettelijk verplichte – kosten wegvallen.

Scholing

Het draagvlak voor het principe van gesubsidieerde scholing via een heffing voor alle OR-instellingsplichtige bedrijven is de laatste jaren verminderd, aldus de Minister van Sociale Zaken Henk Kamp. Het nieuwe systeem sluit beter aan op de scholingswensen van dit moment en vermindert de administratieve lasten.

Geen bruto percentage

Door de voorgestelde afschaffing van de WOR-heffing hoeven werkgevers geen percentage van de bruto loonsom meer af te dragen als heffing, maar betalen zij de volledige kosten voor de opleiding van OR-leden rechtstreeks aan het opleidingsinstituut.

De maatschappelijke effecten van deze aanpassingen zullen worden gevoeld door alle betrokkenen bij de scholing en vorming van ondernemingsraadleden: scholingsinstituten, ondernemers en ondernemingsraden en ondernemingsraadleden, aldus Kamp.